תקנון חבר מביא חבר

חבר מביא חבר

ההשתתפות בפעילות 'חבר מביא חבר' מסייעת לחברה בפעילותה להשמת מועמדים מתאימים מתחום ההייטק למשרות של מעסיקים פוטנציאליים.
החברה מוכנה, בכפוף לאמור בתנאי השימוש, לתגמל את מי שיפעל בהתאם להוראות אלה ויסייע בהבאת מועמדים שיושמו על ידה ויועסקו כעובדים חדשים בקרב מעסיקים שהם לקוחות החברה (להלן: "השולח").
פעילות 'חבר מביא חבר' מתייחסת לגיוס מועמד עבודה אשר קורות החיים שלו נשלחו על ידי 'חבר'.
אדם המעוניין להעביר קורות חיים של מועמד בנוהל של 'חבר מביא חבר' נדרש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. לשלוח קורות חיים לכתובת דואר אלקטרוני ייעודית שכתובתה: jobs@TechJob.co.il ולציין את פרטיו המלאים של השולח – שם, שם משפחה, תעודת זהות, טלפון וכתובת או לשלוח קורות חיים באמצעות האתר ולמלא את הפרטים הנדרשים באתר.
  2. ככל ש: (1) המועמד שקורות החיים שלו נשלחו אינו רשום קודם לכן במאגרי החברה כמחפש עבודה; (2) המועמד התקבל לעבודה אצל מעסיק כלשהו דרך החברה; (3) והמועמד החזיק במשרה במשך שלושה חודשים קלנדאריים – השולח יהיה זכאי לתגמול שיפורט להלן. יובהר כי הזכאות לתגמול תלויה בהתקיים שלושת התנאים המצטברים שבסעיף זה ובכפוף ליתר ההוראות שבתנאי השימוש לעיל ולהלן.
  3. ככל שהמועמד רשום כבר במאגרי החברה כמחפש עבודה, בין אם בידיעתו של המועמד ובין אם לאו, החברה תשלח הודעה מתאימה על כך לשולח והוא לא יהיה זכאי לתגמול.
  4. התגמול לשולח יהיה בשיעור של 10% מהתגמול אשר החברה מקבלת בגין השמת המועמד, אך לא יותר מ-5,000 ₪.
  5. התגמול ישולם לשולח באמצעות המחאה או העברה בנקאית לאחר שלושה חודשים מיום העסקתו של המועמד.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה התגמול על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהשינוי לא יחול על קורות חיים שהועברו קודם לעדכון, שאז במקרה של השמה מוצלחת, השולח יהיה זכאי לתגמול בשיעור המפורסם בתנאי השימוש, בעת העברת קורות החיים לחברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תגמול כספי לשולח במידה שיימצא כי הוא נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתנאי שימוש אלה.
החברה אינה אחראית לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של מועמדים בקשר עם שליחת קורות חיים לידיה שלא ברשותם ו/או בידיעתם של המועמדים. השולח לוקח את האחריות המלאה לקבל את הסכמתו של המועמד בטרם העברת קורות החיים שלו לידי החברה.