תקנון אתר

תנאי שימוש באתר

טקג'וב הוא אתר אינטרנט (להלן: "האתר") באמצעותו ניתן לחפש משרות, לשלוח קורות חיים, לקבל משרות מותאמות ישירות לתא הדואר האלקטרוני, לקבל מידע ותוכן בכל הקשור להשמה בתחום ההייטק ולהשתתף בפעילות 'חבר מביא חבר'.
טקג'וב מופעל על ידי חברת ד.נ השמה להייטק בע"מ ח.פ 515538320 (להלן: "החברה").
לפני השימוש באתר, אנא קראו תנאים אלה בעיון.
כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם קבלת כל התנאים שלהלן לרבות מדיניות הפרטיות.
הנך מאשר הסכמתך לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

השימוש באתר:

האתר נועד לצרכים הפרטיים והאישיים של המשתמשים בו ואין לעשות בו כל שימוש אלא למטרות לשמן נועד.
החברה מתירה למשתמש לצפות בתוכן שבאתר אך ורק לצרכי חיפוש עבודה ולהשתמש בשירותי האתר אך ורק לצורך העברת קורות חיים, מציאת משרות פוטנציאליות, קבלת תוכן בדבר השמת כוח אדם ופעילות 'חבר מביא חבר'.
החברה עושה כל שביכולתה כדי שהשירותים המוצעים באתר יפעלו כסדרם ואולם אינה יכולה להתחייב שלא תהיינה הפרעות ו/או הפסקות /או תקלות ושהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה. החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו או לרכושם עקב כך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת לרבות באתר.
החברה גם שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באמצעות עדכון עמוד זה באתר. עליך לבקר בדף תנאי השימוש, מפעם לפעם, על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, אשר מחייבים ממועד העדכון ואילך.
החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר אם לא יעמוד בתנאי הסכם זה.

התוכן שבאתר:

כל המידע המופיע באתר הינו רכושה הבלעדי והמוגן בזכויות קניין רוחני של החברה.
אין באמור, כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר במסגרת הסכמים פרטניים עם החברה.
אין להציג את תוכן האתר ללא אישור החברה מראש ובכתב.
המשתמש אינו רשאי לשנות את החומרים שבאתר בכל צורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי, בין במדינת ישראל ובין מחוץ לה ללא אישור החברה מראש ובכתב.
החברה אינה אחראית לכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר ומהסתמכות על התוכן המוצע בו.
למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ועל כך שלא עשה שימוש במקורות מידע אחרים כתוצאה מכך.
ככל שהאתר כולל קישורים לאתרים אחרים, אין החברה מתחייבת לאמינות התוכן של אתרים אלה ו/או לכך שהאתרים פעילים. החברה אינה בודקת קישורים אלה שבאתר ואין לה שליטה עליהם. החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש בקישורים אלה.
החברה אינה אחראית לתוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, דרישה או תביעה מצד משתמש בגין פרסומים אלה, יופנו במישרין אל הצד המפרסם. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם פרסומים ו/או הצעות אלה כנגד החברה.
המשתמש אינו רשאי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור החברה ובכתב.
שמות ו/או סמלים של חברות הינם סימני מסחר של בעליהם השונים. אין בשימוש באתר כדי להקנות זכויות בסימני מסחר של החברה או של צדדים שלישיים המפרסמים באתר.
החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר ללא צורך במתן הודעה מראש.

שירותי ההשמה:

כל המשרות באתר מיועדות לנשים ולגברים כאחד, ללא קשר לגילם, מעמדם האישי, נטייתם המינית, מצב בריאותם, היותם הורים ו/או בהריון ו/או בטיפולי פוריות, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם הפוליטית, שירות בצבא (אלא אם נדרש כתנאי להעסקה על ידי המעסיק).
החברה עושה כל שביכולתה לפרסם את המשרות באופן שלא יפלה ובנוסח שוויוני, כמתחייב בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.
החברה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק.
החברה משקיעה משאבים ומאמצים על מנת לרכז באתר משרות בתחום ההייטק. עם זאת, המידע אשר מתפרסם באתר בקשר עם המשרות המוצעות הוא פונקציה של קבלת מידע ממעסיקים פוטנציאליים, וכפוף לעדכון שוטף ממעסיקים אלה. לפיכך, לחברה אין כל אחריות לתוכן המשרות המפורסם באתר והיא אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי.
אין באמור באתר משום מצג של החברה בדבר אמינות או דיוק של המידע ו/או כדי לאפשר את הסתמכות המשתמש על המידע לרבות המשרות המוצעות בו ותנאי המשרה.
לצורך קבלת שירותי החברה באמצעות האתר נדרש כל משתמש למסור לחברה מידע אישי ו/או להעביר קבצי קורות חיים.
החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע האישי של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים כפי שביקש המועמד וכן לצדדים שלישיים נוספים על פי שיקול דעתה לתועלתה ו/או לתועלת המשתמש.
יובהר כי החברה היא גורם מתווך בין המשתמש לבין מעסיקים פוטנציאליים. החברה אינה מתחייבת להשמה בפועל של המשתמש ו/או לתנאי העסקתו של המועמד ו/או לתקופת העסקתו של המועמד. כל אלה, תלויים בהצלחת המועמד בהליכי המיון אצל המעסיקים, בתנאי העסקה אצל המעסיקים ובהצלחתו של המועמד במשרה.
החברה לא תהיה אחראית לשום נזק שייגרם למועמד, ישיר או עקיף, כתוצאה מהיעדר השמה ו/או מהשמה אשר אינה עומדת בציפיות המועמד.
המשתמש מאשר לחברה לעשות כל שינוי בקובץ קורות החיים שלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולצרף חוות דעת של החברה בדבר התאמתו של המועמד למשרה. המשתמש מאשר לחברה להעביר את קורות החיים שלו וחוות דעתה למעסיקים פוטנציאליים.
משתמש אשר מחפש משרות באתר נותן את הסכמתו לכך שהחברה תישלח לו דיוור ישיר באמצעות הודעות דוא"ל, מסרונים וכל אמצעי דיוור אחר.
משתמש אשר מבקש להפסיק לקבל את הדיוור מתבקש לפנות לחברה ולבקשה להסירו. החברה תעשה כל מאמץ כדי לאפשר למשתמש להסיר את שמו מרשימות הדיוור באמצעות לחיצה על קישור "הסר" בהודעות הדיוור.

הדין החל ומקום השיפוט:

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל ותנאי יפורשו על פיהם.
מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.
החברה אינה יוצרת מצג לפיו החומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לישראל.