פרטיות

הצהרת פרטיות

טק ג'וב הוא אתר אינטרנט (להלן: "האתר") באמצעותו ניתן לחפש משרות, לשלוח קורות חיים, לקבל משרות מותאמות ישירות לתא הדואר האלקטרוני, לקבל מידע ותוכן בכל הקשור להשמה בתחום ההייטק ולהשתתף בפעילות 'חבר מביא חבר', והכל בהתאם לתנאי השימוש המופיעים באתר.
טק ג'וב מופעל על ידי חברת ד.נ השמה להייטק בע"מ ח.פ 515538320 (להלן: "החברה"), אשר מתייחסת בכובד ראש לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה.
להלן מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ביחס למידע הנמסר בו על ידי המשתמשים, או שנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר.
מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
מטרת המדיניות המפורטת בהצהרה זו היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על ידה בעת השימוש באתרים.

מידע שנמסר על ידי המועמדים:

בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. המידע מזהה אותך באופן אישי וזהו מידע שאתה מוסר ביודעין כחלק מתהליך ההרשמה ו/או שליחת קורות החיים.
מסירת מידע על ידי משתמשים באתר הוא חלק מתהליך ההרשמה לאתר ו/או שליחת קורות חיים של המשתמשים. בעת הרישום לאתר המשתמש נדרש למסור פרטים מזהים. השדות שחובה למלא, יסומנו ויובדלו משדות שאינם מחייבים. ללא מסירת הנתונים הנדרשים על ידי האתר לא ניתן יהיה להשתמש באתר. בעת שליחת קורות החיים הנך חושף את החברה לכל המידע המופיע בקורות חיים אלה וכמובן מעסיקים פוטנציאליים שיקבלו את קורות החיים.
המשתמש אחראי למסירת פרטי מידע נכונים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה לפגוע בשירות הניתן לך באתר ובתהליך השמתך לעבודה. ככל שפרטי המידע שלך השתנו, עליך לעדכן אותם באופן מקוון באתר.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר:

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף החברה מידע על נוהגיך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר על דרך של שליחת קורות חיים, מידע או פרסומות אליהם נחשפת, העמודים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב, נתוני כתובת האינטרנט, כתובת IP באמצעותה ניגשת לאתר וכיוצא באלה פרטי מידע. בנוסף, החברה רשאית להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

השימוש במידע:

כל המידע אודות המשתמש, הן מידע שנמסר והן מידע שנאסף, יישמר במאגר המידע של החברה ויהיה באחריותה.
השימוש במידע ייעשה בהתאם להצהרת פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן:
 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שמציע האתר וכדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה;
 2. כדי לאפשר לחברה למלא את הייעוד שלה – לבצע השמה מתאימה של המשתמש במקצועות ההייטק;
 3. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך או את נשואי המידע באופן אישי;
 4. כדי לשלוח אליך מידע בדבר השירותים והתכנים באתר וכן בדבר משרות המתאימות לפרטי המידע שמסרת באתר; אישור תנאי השימוש באתר, לרבות הצהרה זו, מעידה על הסכמתך המפורשת לכך לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
 5. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים;
 6. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 7. כל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרה זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצדדים שלישיים:

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:
 1. לצורך העברת המידע למעסיקים פוטנציאליים לשם השמתך;
 2. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 3. אם תפר את תנאי השימוש באתר;
 4. אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת החברה;
 6. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 7. הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך (למעט במקרה של מסירת מידע למעסיקים ו/או חברות השמה אחרות);
 8. אם החברה תארגן את פעילותה או פעילות האתר במסגרת אחרת ו/או בתאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הצהרת הפרטיות הזו.

Cookies:

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורך אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מחיקה שכזו לא תאפשר את התאמת האתר להעדפותיך וכן לא תאפשר זיהוי אוטומטי שלך בכניסה חוזרת למדורים באתר הדורשים הרשמה. זכור לא למחוק קבצי Cookies אלא אם רשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לך לשימוש באתר (שם משתמש, סיסמא וכו').

שליחת דיוור ישיר אלקטרוני:

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני משרות רלוונטיות, מידע ותוכן אודות הליכי השמה, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, כאמור, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

אבטחת מידע:

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ובכך מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה. ואולם, אין בכך בטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה יכולה להתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע:

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המחוזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
פניה כזאת יש להפנות לכתובת המייל: info@TechJob.co.il
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות:

בכל מקרה בו יבוצעו בהצהרה זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.